Splošni prodajni pogoji podjetja AZ SPORT d.o.o.

 1. Uvod
  • Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo ureditev vseh medsebojnih obveznosti, pravic in dolžnosti med prodajalcem AZ SPORT d.o.o. in vsemi njegovimi kupci.
  • Kupčevi splošni nabavni pogoji ali morebitni drugi pogoji prodajalca ne zavezujejo, razen če jih prodajalec izrecno pisno sprejme.
  • Kupec oz. naročnik s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drug obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja.
 2. Spremembe in veljavnost
  • Splošni pogoji se lahko kadarkoli spreminjajo oz. dopolnjujejo. Vsaka verzija Splošnih pogojev je posebej datirana.
  • Vsak morebitni odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani prodajalca. Tak morebitni odstop od splošnih pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva na veljavnost ostalih določb splošnih prodajnih pogojev.
 3. Uporaba splošnih pogojev
 4. Način sporazumevanja
  • Vsa obvestila glede prodaje in dobave blaga si prodajalec in kupec izmenjujeta v pisni obliki (v fizični ali digitalni obliki) ali ustno.
  • Ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če ga prodajalec sočasno ali naknadno potrdi tudi pisno.
 5. Obseg in veljavnost ponudbe prodajalca
  • Ponudba je pisni dokument, ki ga na podlagi ustnega ali pisnega povpraševanja prodajalec izdela kupcu in se lahko spreminja.
  • Po tem, ko je ponudba kupcu vročena, pod pogojem, da vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme, je ponudba za prodajalca zavezujoča.

Za več informacij si lahko ogledate splošne prodajne pogoje na spletni strani